การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2565 integrity transparency assessment ITA2022
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

 
ข้อ
ข้อมูลที่ใช้เชื่อมโยง
คำอธิบาย
1.โครงสร้าง
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง
ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
2.ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย
ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
3.อำนาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ
เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
5.ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
8.Q&A
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
9.Social Network
- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
10.แผนการดำเนินงานประจำปี

แสดงแผนการดําเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ
เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

11.รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน
เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
*การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง
การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่
มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก
อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลใน
การขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ
เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด
กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
16.รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
17.E-Service
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ
เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
19.รายงานการกํากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แสดงผลการดําเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
- จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจําปี
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564

26.การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- แสดงการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือ
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
27.หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
28.รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ
เช่น ผลการดําเนินการตาม บุคคลประจําปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อย
ู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน
ให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือ
คํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- แสดงการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน
เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและ
การดําเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
37.การดำเนินการ
เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- แสดงการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ 036
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แสดงการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ
เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
พ.ศ. 2564
40.รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
41.รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจําปี
- แสดงผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2563
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ
โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม
ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
43.การดำเนินการตามมาตร
การส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564