ข้อมูลพื้นฐาน
       1. โครงสร้างหน่วยงาน
       2. ข้อมูลผู้บริหาร
       3. อำนาจหน้าที่
       4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
            วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
            ยุทธศาสตร์
       5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
       6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
            พรบ./พรก.
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
            ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ
            ประกาศ
            ทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
            อื่นๆ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       8. Q&A
       9. Social Network
            Facebook
 
  แผนดำเนินงาน
       10. แผนการดำเนินงานประจำปี
       11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
       12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
       13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
       14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       17. E-Service
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
       19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
       20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
       22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
            ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
            ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
       23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
       24. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       25. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       29. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
       32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
            แบบทดสอบความพึงพอใจ
            เว็บบอร์ด
            สายตรงนายก
       33. การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
            กิจการสภา